இலங்கை

யாழ்ப்பாணமும் தயார்?
நீராடிய யுவதி சாவு!
அசிட் வீச்சு?