மை காட், என்னே அவள் அழகு: ஸ்டூவர்ட் பிராட்டை முதல்முறையாக பார்க்கும்போது இப்படித்தான் தோன்றியது- ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன்

0 8

மை காட், என்னே அவள் அழகு, ஸ்டூவர்ட் பிராட்டை முதல்முறையாக பார்க்கும்போது இப்படித்தான் தோன்றியது என்று ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.